Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 KIEROWNIKA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD z dnia 15 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
KIEROWNIKA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD
z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów przedstawiciela pracowników

w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

 

Na podstawie art. art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r.                                 o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin wyboru przedstawiciela pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, w celu reprezentowania pracowników podczas konsultacji pracodawcy w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

 

§ 2. Do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników wyznacza się Komisję Wyborczą w składzie:

1)     Ilona Goździk – inspektor ds. księgowości – przewodnicząca komisji wyborczej

2)     Iwona Gajda – inspektor ds. księgowości – sekretarz komisji wyborczej

3)      Monika Olszyńska – główny księgowy – członek komisji wyborczej.

 

            § 3. 1. Ustala się termin wyborów przedstawiciela pracowników na dzień 20 października 2020 r.

2. Głosowanie w wyborach, o których mowa w ust. 1 odbędzie się w pokoju 2,  w Centrum Usług Wspólnych             Gminy Ujazd w godz. od 9:00 do 9:30.

3. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 16 października 2020 r.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji wyborczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDF (325KB) 


Wyświetlony: 145

Dodany 16.10.2020 14:18:19 przez Patryk Śmiechowicz

Autor dokumentu Patryk Śmiechowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.10.2020 14:18:19 przez Patryk Śmiechowicz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                                      Osiedle Niewiadów, 18 sierpień 2020 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

 

CUW.2701.1.2020.PG                                                                                                                                     

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

               Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),  przekazuje poniżej informacje  z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert na: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia                                                                            i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.” - Zadanie 1 odbyło się w dniu 18.08.2020 r.
o godz. 9:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 345627,88 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

(w złotych za 1km)

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii zaoferowany przez Wykonawcę

Termin wykonania

Warunki  płatności

1.

Firma Przewozowa „Bogdan”, Bogdan Piotrowski,                           ul. Słoneczna 22,                   97 – 225 Ujazd

5,78

do 20 minut

Zgodny
z SIWZ

Zgodne
z istotnymi postanowieniami umownymi

 

Komisja Przetargowa:                                                                                                                Zamawiający:

1. Ilona Goździk – Przewodniczący Komisji……………...…………………

2. Patrycja Malczewska – Członek………………………….……………….

3. Justyna Podwyscoka – Sekretarz…………………..……………………...

 

 

 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                      Osiedle Niewiadów, 18 sierpień 2020 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

 

 

 

 

 

CUW.2701.1.2020.PG                                                                                                                                     

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

               Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),  przekazuje poniżej informacje  z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert na: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia                                                                         i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.” - Zadanie 2 odbyło się w dniu 18.08.2020 r.
o godz. 9:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 55607,47 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

(w złotych za 1km)

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii zaoferowany przez Wykonawcę

Termin wykonania

Warunki  płatności

1.

Firma Przewozowa „Bogdan”, Bogdan Piotrowski,                           ul. Słoneczna 22,                   97 – 225 Ujazd

5,48

do 20 minut

Zgodny
z SIWZ

Zgodne
z istotnymi postanowieniami umownymi

 

Komisja Przetargowa:                                                                                                                Zamawiający:

1. Ilona Goździk – Przewodniczący Komisji…………………..……………

2. Patrycja Malczewska – Członek………………………………………….

3. Justyna Podwyscoka – Sekretarz…………………………………..……...

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                                      Osiedle Niewiadów, 18 sierpień 2020 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

 

CUW.2701.1.2020.PG                                                                                                                                     

                                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

               Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  ,  przekazuje poniżej informacje  z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert na: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia                                                                         i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.” - Zadanie 3 odbyło się w dniu 18.08.2020 r.
o godz. 9:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 25100,06 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

(w złotych za 1km)

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii zaoferowany przez Wykonawcę

Termin wykonania

Warunki  płatności

 

 

1.

 

 „Smykbus” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk

ul. Jana Pawła II 3

97-225 Ujazd

 

 

3,00

 

15 minut

Zgodny
z SIWZ

Zgodne
z istotnymi postanowieniami umownymi

 

Komisja Przetargowa:                                                                                                                Zamawiający:

1. Ilona Goździk – Przewodniczący Komisji………………..………………

2. Patrycja Malczewska – Członek………………………………………….

3. Justyna Podwyscoka – Sekretarz………………………………..………...

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia  PDF


Wyświetlony: 287

Dodany 18.08.2020 12:55:01 przez Patryk Śmiechowicz

Autor dokumentu Patryk Śmiechowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.08.2020 12:55:01 przez Patryk Śmiechowicz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.


Ogłoszenie nr 572503-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

Centrum Usług Wspólnych Gminy UjazdŚwiadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, krajowy numer identyfikacyjny 36592471500000, ul. brak  27 97-225  Osiedle Niewiadów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447192111, , e-mail cuw@ujazd.com.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): bip.cuw.ujazd.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.cuw.ujazd.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Numer referencyjny: CUW.271.1.2020.PG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
3
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.”

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
102012-09-012020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: a) dotyczy zadania nr 1 - wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował, co najmniej dwoma autobusami posiadającymi co najmniej 60 miejsc siedzących dla pasażerów każdy i jednym autobusem posiadającym nie mniej niż 67 miejsc siedzących dla pasażerów. b) dotyczy zadania nr 2 - wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował, co najmniej jednym autobusem posiadającym co najmniej 19 miejsc siedzących dla pasażerów każdy. c) dotyczy zadania nr 3 - wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował, co najmniej Minibusem/Busem posiadającym co najmniej 9 miejsc siedzących dla pasażerów każdy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) dotyczący zadania nr 1 co najmniej 1 usługę transportową przez okres co najmniej 10 miesięcy nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, dla co najmniej 60 osób każdego dnia, b) dotyczący zadania nr 2 co najmniej 1 usługę przez okres co najmniej 10 miesięcy nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, dla co najmniej 19 osób każdego dnia, c) dotyczący zadania nr 3 co najmniej 1 usługę transportową przez okres co najmniej 10 miesięcy nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, dla co najmniej 8 osób każdego dnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca wykaże dokument potwierdzający posiadanie licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób – dotyczy zadania 1 i 2, wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnianie warunku doświadczenia Wykonawcy opisanego w pkt 6.1.3.1 SIWZ, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających ich wykonywanie lub wykonanie w sposób należyty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów ani dokumentów potwierdzających należytość wykonania, o których mowa powyżej (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania stosowanego wezwania: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. Wszystkie oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w pkt 6.8.3 SIWZ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
7.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Zadanie 1 - 8.000,00 zł, 2) Zadanie 2 – 2 000,00 zł 7.2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 7.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 7.3.1. pieniądzu, 7.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 7.3.3. gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 7.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 7.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. 7.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Gminy Ujazd nr 48 9291 0001 0170 4068 2000 0370 z dopiskiem: a) „Wadium w postępowaniu na Zadanie 1; b) „Wadium w postępowaniu na Zadanie 2 ; c) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7.5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty oraz kopię dokumentu gwarancyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7.6. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), 7.7. W przypadku poręczenia niezbędne jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zamawiającego) 7.8. Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać: 7.8.1.termin obowiązywania gwarancji/poręczenia od dnia składania ofert do końca okresu związania ofertą oraz kwotę wadium wskazaną w pkt. 7.1 , 7.8.2. informacje, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu syg. akt CUW. 271.1.2020.PG 7.9. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”, 7.10. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 5 ustawy- Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: *odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, *zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena za 1km60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w miejsce awarii, w przypadku awarii podczas świadczenia usługi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
11.5. Dopuszcza się zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia do kwoty równej 80% różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. 11.6. Dopuszcza się możliwość zmiany (stawki ) ceny za 1 km, w przypadku gdy cena paliwa ulegnie zmianie więcej niż (+) (-) 5% w stosunku do ceny zawartej w umowie lub aneksie do umowy (w przypadku gdy cena zostanie zmieniona aneksem) i utrzymuje się co najmniej przez 1 pełny miesiąc kalendarzowy. Zmiana ceny (stawki) następuje wówczas od 1 – go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione przesłanki, o których mowa w niniejszym punkcie. 11.7. Podstawą ustalenia wskaźnika zmiany ceny paliwa będą ceny obowiązujące w PKN ORLEN (średnia cena) publikowane na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:1Nazwa:ZADANIE NR 1 - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 Dowożenie dwoma autokarami dysponującymi 60 miejscami siedzącymi i jednym dysponującym 67 miejscami siedzącymi. Usługa ma polegać na dowożeniu w okresie od wrzesień 2020 r. do czerwca 2021 r. uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli na zajęcia szkolne i przedszkolne i rozwożeniu po zakończeniu zajęć. Dowożeniem objętych jest 500 uczniów, z tego do Szkoły Podstawowej w Ujeździe im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe 342 uczniów, ze Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków 48 uczniów oraz 83 wychowanków Przedszkola Samorządowego w Ujeździe i 27 wychowanków Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Planowanych jest 10 tras, (kierunków) które będą obsługiwały 3 autokary. Łącznie w ciągu dnia autokary przejadą 121,5 km przed zajęciami i 121,5 km po zajęciach. Dodatkowo rozwożenie uczniów Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów w poniedziałki i środy (29 km) oraz we wtorki i w środy rozwożenie uczniów Szkoły Podstawowej im Obrońców Westerplatte w Ujeździe (133 km) . Dowożenie należy rozpocząć (z pierwszego przystanku na każdej z trzech tras)., najwcześniej o godz. 6:45 i zakończyć najpóźniej przed godz. 7:57. Rozwożenie po zajęciach lekcyjnych należy rozpocząć o godz. 14:00 i zakończyć o godz. 15:34. Dodatkowe rozwożenie od godziny 16:20 w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe (wtorki i środy), o godz. 15:25 (poniedziałki i środy) w Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za km60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w miejsce awarii, w przypadku awarii podczas świadczenia usługi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:2Nazwa:ZADANIE NR 2 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 Dowożenie na zajęcia i rozwożenie po zajęciach wychowanków Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów z miejscowości: Sangrodz, Tobiasze, Ojrzanów, Przesiadłów, Skrzynki (11 osób plus opiekun) oraz dowożenie i rozwożenie po zajęciach wychowanków Przedszkola Samorządowego w Ujeździe (17 wychowanków + opiekun) z miejscowości: Lipianki, Aleksandrów, Buków. Dowożenie i rozwożenie należy realizować jednym autokarem dysponującym przynajmniej 19 miejscami siedzącymi. Dowożenie rozpocząć należy najwcześniej o godz. 7:05 i zakończyć o godz. 7:50, rozwożenie rozpocząć o godz. 14:20. Długość trasy autokaru 24,2 km x 2 (dowożenie i rozwożenie) = 48,4 km dziennie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za km60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w miejsce awarii, w przypadku awarii podczas świadczenia usługi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:3Nazwa:ZADANIE NR 3 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 Dowożenie i rozwożenie po zajęciach wychowanków Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów, uczniów Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków z miejscowości Młynek oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe z miejscowości Łączkowice jednym busem dysponującym 9 miejscami siedzącymi. Dowożenie rozpocząć z miejscowości Łączkowice o godz. 7:23, rozwożenie ze Szkoły Podstawowej w Ujeździe o godz. 14:25. Długość trasy 20 km x 2 dziennie (dowożenie i rozwożenie) = 40 km dziennie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za km60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w miejsce awarii, w przypadku awarii podczas świadczenia usługi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wyświetlony: 322

Dodany 07.08.2020 16:26:13 przez Patryk Śmiechowicz

Autor dokumentu Patryk Śmiechowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.08.2020 16:26:13 przez Patryk Śmiechowicz

Historia zmian [0]

Najnowsze

16.10.2020 14:18

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 KIEROWNIKA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD z dnia 15 października 2020 r.

Czytaj dalej...

18.09.2020 10:54

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

18.09.2020 10:50

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

18.09.2020 10:45

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

18.09.2020 10:44

Deklaracja dostępności cyfrowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

Czytaj dalej...

07.09.2020 09:23

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r."

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paulina Goździk Zadaj pytanie

Tel: 447192111

Fax:


Patryk Śmiechowicz Zadaj pytanie

Tel: 447192111

Fax: